แผนผังเว็บไซต์

Core Package

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โปรแกรมของเรา ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับกับบริษัทญี่ปุ่น ในประเทศไทยซึ่งโปรแกรมนั้น จะสามารถนำไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของท่าน

Core Package ของ JASTEC

ระบบบัญชีและการเงิน(GL SYSTEM)

เมื่อบันทึกข้อมูลบัญชีลงไปในระบบ รายงานงบการเงินต่างๆ (งบดุล、งบกำไรขาดทุน)จะสามารถพิมพ์ ออกมาในรูปแบบ EXCELได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากการบันทึกสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 18 เดือน และยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลปีต่อปีได้โดยแต่ละข้อมูล เช่นตารางราคาต้นทุนการผลิตของแต่ละส่วน งบกำไรขาดทุน ตามงบกำไรขาดทุน 12 เดือน

ระบบบัญชีลูกหนี้(AR SYSTEM)

ระบบลูกหนี้สามารถจัดการกับยอดค้างของใบแจ้งหนี้ของแต่ละลูกค้าโดยแสดงออกมาให้เป็นรายการ ทุกเดือนของยอดค้างที่ล่าช้าและสามารถเชื่อมไประบบของเราคือระบบงบการเงินข้อมูลค้างจ่ายอีกด้วย

ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP SYSTEM)

ระบบบัญชีเจ้าหนี้สามารถจัดการงบการเงิน และใบแจ้งหนี้ของแต่ละบริษัทของเจ้าหนี้ได้และสามารถเชื่อมข้อมูลระบบงบการเงินเจ้าหนี้ที่ยังค้างจ่ายได้

ระบบคำนวนทรัพย์สินถาวร(FIXED ASSET SYSTEM)

ระบบสินทรัพ์ถาวร คำนวณราคาค่าเสื่อมราคา และจัดการสินทรัพย์ถาวรของแต่ละกลุ่ม และมีการทำงานที่เลียนแบบค่าเสื่อมราคาของปลายปีงบประมาณด้วยทรัพย์สินปัจจุบัน

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย(With Holding Tax SYSTEM)

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถพิมพ์หนังสือหักภาษีได้ ตามรูปแบบของกรมสรรพากร และยังสามารถ พิมพ์ เอกสารนำส่ง ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53

ระบบโรงงานการจัดการเงินเดือน(Factory Payroll SYSTEM)

ขอแนะนำโปรแกรมการคำนวณเงินเดือนของเรา ซึ่งสามารถคำนวณรูปแบบการจ่ายเงินเดือนทั่วไป และแบบการคำนวณเงินเดือนโรงงาน