แผนผังเว็บไซต์

บริการของเรา

1. การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยที่จะไม่มีปัญหาด้านวัฒนธรรมและภาษา
  • โดยเรามีผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านระบบและเทคนิคต่างๆ ชาวไทยที่สามารถเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นและสามารถติดต่อสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่จะไม่ทำให้การประชุมกับลูกค้าเกิดการเข้าใจผิดทางด้านข้อมูล และยังสามารถประชุมกับพนักงานคนไทยในเชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลและรับทราบความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปสรุปและจัดลำดับความสำคัญของระบบ และนำเสนอแผนภูมิโดยรวมของระบบต่อลูกค้าและเสนอระบบที่ถูกต้องสามารถใช้งานได้จริง
  • โดยที่เรามีความมั่นใจว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจมากกว่า 100%
2. สร้างระบบที่จำกัดการใช้งานโดยขึ้นอยู่กับผู้ใช้เป็นสำคัญเพื่อพัฒนาบุคคลและอำนวยความสะดวก
  • จากการพัฒนาเป็นเวลาหลายปีนั้น จึงได้มีการให้บริการระบบรายบุคคลและนำเสนอระบบพื้นฐานที่หลากหลาย
  • เมื่อนำโปรแกรมสำเร็จรูปเข้ามาใช้ และการมีความรู้ในเรื่องประเภทของธุรกิจและงานต่างๆจากผลงานการนำเข้ามาใช้ของลูกค้าที่หลากหลายเป็นอย่างดีนั้นทำให้มีการบริการ FITGAP ที่สามารถเข้าใจเจาะลึกถึงความต้องการของลูกค้าได้ดี

รายละเอียดบริการ

Customize

Core Package

Application Develop WorkFlow